Açıklamalı Eş Sesli Kelimeler 2

icon edit blogger
L
lal : (1) Dili tutulmuş, konuşamaz duruma gelmiş, dilsiz  (2) Değerli bir taş.
lama : (1) Bir tür hayvan  (2) Buda rahibi.

M
mahsus : (1) Özel, özgü  (2) Belli, anlaşılan, hissedilen.
manda : (1) Su sığırı, camız  (2) Az gelişmiş ülkelerin, büyük devletlere yönetme vekilliği vermesi.
mani : (1) Bir şeyin yapılmasını önleyen şey, engel  (2) Genellikle yedili hece ölçüsüyle söylenen halk şiiri.
mastar : (1) Fiilin -mak / -mek veya -ma / -me ekleri alan ve ad gibi kullanılan biçimi  (2) Sıvacı ve duvarcıların, cetvel gibi kullandıkları, uzun, ensiz ve düz tahta.
mat : (1) Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi  (2) Parlak olmayan, donuk.
maya : (1) Bazı besinlerin yapımında mayalanmayı sağlamak için kullanılan madde  (2) Damızlık dişi hayvan  (3) Uzun havalardan bir tür halk türküsü.
meç : (1) Keskin olmayan kılıç  (2) Saçın küçük tutamlar biçiminde değişik renklerde boyanmış hali.
mest : (1) Sarhoş  (2) Üzerine mesh edilebilen, yumuşak bir ayakkabı türü.
mey : (1) Şarap  (2) Ağzı yassı bir zurna türü.
mil : (1) Selin bıraktığı balçık  (2) İnce ve uzun metal çubuk  (3) Uzaklık ölçü birimi.
misket : (1) Mis üzümünden yapılan şarap  (2) Bomba ve şarapnellerin içinde bulunan kurşun veya demir tanelerin adı  (3) Bir tür halk oyunu.

N
namlı : (1) Ünlü  (2) Samanından ayrılmış arpa, buğday yığını.
nefis : (1) Öz varlık, kişilik  (2) Pek hoş, çok güzel.
net : (1) Bütün çizgileri belirgin olan, iyi görünen  (2) Teniste servis atışlarında topun fileye değdiğini belirtmek için kullanılan bir söz.

O
ocak : (1) Ateş yakmaya, pişirmeye, ısıtmaya yarayan yer  (2) Yılın ilk ayı.
ortanca : (1) Büyükle küçük arası  (2) Mor çiçekli süs bitkisi.
oy : (1) Bir toplantıya katılanların, birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey  (2) Oymak eylemi.
oymak : (1) Aşiret  (2) Oyma işi.

Ö
öd : (1) Safra  (2) Yanarken güzel koku veren, öd ağacı.
öz : (1) Bir kimsenin benliği, kendi manevi varlığı  (2) Kan bağı ile bağlı olan, üvey olmayan  (3) Dere, çay.

P
pala : (1) Geniş ağızlı bir kılıç  (2) Bez parçalarından dokunan basit kilim.
palamut : (1) Pulsuz bir balık  (2) Meşe ağacının yemişi.
parti : (1) Siyasi topluluk, fırka  (2) Bir bütünün parçası, kısım.
pas : (1) Oksitlenme sonucunda oluşan madde  (2) Bazı top oyunlarında oyunculardan birinin topu takım arkadaşına geçirmesi.
pat : (1) Yassı, basık  (2) Papatyaya benzeyen otsu bir bitki.
patron : (1) İşveren  (2) Elbise için kesilmiş kağıt kalıp.
pazı : (1) Koldaki şişkince kas  (2) Yemek yapılan bir bitki, yabani ıspanak  (3) Bir ekmeklik hamur topağı.
açıklamalı eş sesli kelimeler
pes : (1) Yenilgiyi kabul ettiğini belirtmek için veya şaşkınlık veren davranışlara karşılık olarak kullanılan bir söz  (2) Hafif, yavaş sesle söylenen.
peş : (1) Arka, art  (2) Bazı giysilerin bol olması için yanlarına eklenen kumaş parçası.
pike : (1) Kabartmalı pamuklu kumaş  (2) Uçağın yüksekten hedefe dik olarak saldırması.
pota : (1) Basketbol kalesi  (2) İçinde maden eritilen kap.
puf : (1) Kabartılmış minder  (2) Bezginlik, usanç anlatan bir söz.
pusula : (1) Yön tespit etmek için kullanılan kadranlı araç  (2) Küçük bir kağıda yazılmış kısa mektup, tezkere.
put : (1) Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan nesne (2) İpekten bükülmüş iplik.

R
rahim : (1) Döl yatağı  (2) Acıma, esirgeme.
rast : (1) Doğru, düzgün, tesadüf  (2) Klasik Türk müziğinde bir makam.

S
saç : (1) Baş derisini kaplayan kıllar  (2) Saçmak eylemi.
saf : (1) Dizi, sıra  (2) Katıksız, halis.
safra : (1) Denizcilikte denge için kullanılan ağırlık (2) Karaciğerin salgıladığı acı sıvı, öd.
sağ : (1) Solun karşıtı  (2) Canlı, diri.
saka : (1) Sucu  (2) Renkli, güzel sesli bir kuş.
sal : (1) Düz ve korkuluksuz deniz veya ırmak taşıtı  (2) Salmak eylemi  (3) Tabut.
sandal : (1) Kerestesi sert ve kokulu bir ağaç  (2) Kürekle yürütülen deniz teknesi  (3) Sandalet.
satır : (1) Yazının bir sırası  (2) Et kesme bıçağı.
saz : (1) Su kıyısında, bataklıkta yetişen ince, açık sarı renkli kamış  (2) Her tür müzik aracı, çalgı.
sedir : (1) Arkalıksız, üstü minderli divan  (2) Bir tür ağaç.
sele : (1) Yayvan, genişçe sepet  (2) Bisikletin oturulacak yeri.
sema : (1) Gök  (2) İşitme, duyma.
ser : (1) Baş, kafa  (2) Limonluk  (3) Sermek eylemi.
seri : (1) Bir bütün oluşturan şeylerin tümü, dizi  (2) Hızlı.
set : (1) Toprağın kaymasını veya suyun akmasını önlemek için yapılan kalın duvar  (2) Masa tenisi, voleybol vb. oyunlarda maçın her bir bölümü.
sır : (1) Bir tür cila, vernik  (2) Gizli tutulan şey.
sim : (1) Gümüş  (2) İşaret.
sirke : (1) Bit, tahtakurusu vb. asalak böceklerin yumurtası  (2) Ekşimiş üzüm, elma, limon vb. suyu.
soluk : (1) Ciğerlere hava alıp verme, nefes  (2) Rengi atmış olan, solmuş, uçuk.
som : (1) İçi dolu olan  (2) Rıhtımın su üstündeki bölümü.
somun : (1) Yuvarlak ve şişkin ekmek  (2) Cıvatanın ucuna geçirilen, içi yivli demir başlık.
soy : (1) Sülale, ırk  (2) Soymak eylemi.
sur : (1) Kale duvarı  (2) Uğur, alın yazısı, talih.
sümsük : (1) Uyuşuk davranan, miskin  (2) Sivri gagalı deniz kuşu.
sürme : (1) Sürmek işi  (2) Kirpik diplerine sürülen siyah boya.

Ş
şah : (1) Padişah, hükümdar  (2) Atın, ön ayaklarını yerden keserek arka ayakları üstünde durması.
şan : (1) Ün, şöhret  (2) Ses dizisi.
şap : (1) Antiseptik bir madde  (2) İnce kum ve çimentoyla yapılan düzgün döşeme sıvası.
şık : (1) Güzel, zarif, modaya uygun  (2) Seçenek.
şiş : (1) Şişmiş olan yer, şişlik  (2) Bir ucu sivri, demir veya ağaçtan, ince uzun çubuk.

T
tabak : (1) Yiyecek koymaya yarar, az derin ve yayvan kap  (2) Deri işleyen.
tabaka : (1) Katman  (2) Cepte taşınan tütün veya sigara kutusu.
taç : (1) Hükümdar başlığı  (2) Futbolda yandan atış.
tart : (1) Kalıpta pişen bir tür meyveli pasta  (2) Tartmak eylemi.
tavla : (1) At ahırı  (2) Otuz pul ve iki zarla iki kişinin karşılıklı oynadığı oyun.
tavşan : (1) Kemirgen kır hayvanı  (2) Oyma yapan sanatçı.
tay : (1) Üç yaşına kadar olan at yavrusu  (2) Denk, eşit, eş.
tek : (1) Eşi olmayan, biricik, yegane  (2) Sessiz, hareketsiz.
tetik : (1) Ateşli silahlarda ateşlemeyi sağlamak için çekilen küçük parça  (2) Çabuk davranan, çevik.
tez : (1) Çabuk olan, süratli  (2) Düşünce, görüş, sav.
toka : (1) Kemer, kayış, ayakkabı vb.nin iki ucunu birbirine bağlamaya yarayan tutturmalık  (2) El şıkışma.
ton : (1) Bin kilogramlık ağırlık  (2) İnsan veya çalgı sesinin yükseklik, alçaklık derecesi.
toy : (1) Gençliği sebebiyle görgüsüz ve beceriksiz olan  (2) Ziyafet   (3) Yabani bir av kuşu.

U
uç : (1) Genellikle uzun bir nesnenin incelerek biten son ve sivri noktası  (2) Uçmak eylemi.
uçuk : (1) Uçmuş, soluk  (2) Deride beliren kabarcık.
uz : (1) İyi, güzel  (2) Uzak, uzun, çok.

Ü
üs : (1) Bir kuvvete yükseltilmiş bir sayının üzerine yazılan ve kaçıncı kuvvete yükseltildiğini gösteren sayı  (2) Kök, asıl, temel, esas.

V
vokal : (1) Sesle ilgili  (2) Ünlü harf.

Y
yakınmak : (1) Kına, yakı vb.ni vücudun bir yerine sürmek, koymak  (2) Şikayet etmek.
yakmak : (1) Kına, yakı vb.ni koymak, sürmek  (2) Ateşlemek, tutuşturmak  (3) Türkü, ağıt vb. düzenlemek, bestelemek.
yar : (1) Uçurum  (2) Yarmak eylemi.
yaş : (1) Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman  (2) Nemli, ıslak.
yaşlı : (1) Yaşı ilerlemiş, kocamış, ihtiyar  (2) Gözü yaşla dolmuş.
yat : (1) Kalkan, zırh vb. korunma aracı  (2) Gezinti gemisi  (3) Yatmak eylemi.
yaz : (1) Sıcak mevsim  (2) Yazmak eylemi.
yazın : (1) Yaz mevsiminde  (2) Edebiyat.
yazma : (1) Yazmak işi  (2) Fırça ile veya tahta kalıplarla desen yapılmış bez.
yen : (1) Giysi kolu  (2) Yenmek eylemi.
yormak : (1) Yorgun duruma getirmek  (2) Bir anlam vermek, yorumlamak.
yüz : (1) Doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı  (2) Sima, çehre, surat   (3) Yüzmek eylemi.

Z
zar : (1) İnce perde veya örtü  (2) Küp şeklinde ve altı yüzünde, birden altıya kadar benekler bulunan oyun aracı.
"Açıklamalı Eş Sesli Kelimeler 2" hakkında yorum yazmak ister misin?
Dilerseniz "aciklamali es sesli kelimelersozluk ve araclar" kategori bağlantısını, yer imlerinize ekleyerek, site içi hiyerarşisinde zaman harcamadan güncel konulara ulaşabilir yada sosyal medya hesabınızda imleyebilirsiniz.

Başka neler var?

El Sanatları

Türkçe'nin doğru kullanıldığı, ilgili konu ile alakalı yorumlar öncelikli olarak yayınlanır.
Yorumlarınızda; <b>, <i>, <a> gibi temel Html etiketlerini kullanabilirsiniz.
Yorumlarınızda; Url adresi belirtirken lütfen başına http:// protokolünü koymayı unutmayın!